Iнфармацыйна-асветніцкi праект "Правы чалавека - твае правы"

Рэжым Лукашэнкі стварыў у Беларусі сітуацыю вакууму, якая дазволіла "захапіць" грамадзянскую супольнасць. Сотні ініцыятыў і арганізацый некамэрцыйнага сэктару былі ліквідаваныя, а актывісты вымушаны былі пакінуць Беларусь. 


Пры гэтым усё роўна кожны дзень мы атрымліваем інфармацыю аб новых затрыманнях і неймаверных тэрмінах, аб прыгнёце і звальненнях. Вырашаць праблему шляхам апяраджэння ўжо не выйсце ў беларускіх рэаліях. Так, папярэдняя дамова з адвакатам для дзейнай улады будзе служыць аргументам тваёй вінаватасці, а не правам на абарону. 


Яшчэ да падзей 2020 г. у Беларусі хапала працы для праваабарончых арганізацый: законы былі, але часта яны не выконваліся ці не працавалі зусім. Цяпер жа закон для рэжыму не значыць нічога. 


Але мы не можам ігнараваць сітуацыі, калі парушаюцца нашыя правы. Калі вы адчуваеце несправядлівасць, адчуваеце беспакаранасць злачынцаў, вы хочаце ведаць і мець магчымасць дапамагчы сабе ці блізкім, якія сутыкнуліся са злачынствам або парушэннем, зазірніце на наш Юцюб-канал. 


Мы вырашылі падрыхтаваць спецыяльна для вас серыю анімацыйных відэаролікаў па розных прававых і псіхалагічных пытаннях, якія могуць дапамагчы вам самастойна выбудаваць алгарытм дзеянняў у той ці іншай сітуацыі. 


Мы разгледзім не толькі набалелыя для большасці беларусаў тэмы затрыманняў і ператрусаў, але і закранем такія тэмы як хатні гвалт, сацыяльнае небяспечнае становішча дзяцей, абарона працоўных правоў і шмат іншага. 


А калі патрэбна будзе падтрымка, то вы заўсёды можаце звярнуцца ў нашую юрыдычную службу і атрымаць дапамогу. Мы спадзяемся, што наша праца і салідарнасць дапаможа вярнуць вам упэўненасць у сабе і веру ў тое, што нават у гэты час цынічнай усёдазволенасці рэжыму можна супрацьстаяць і захаваць чалавечую годнасць, адстойваючы свае законныя правы супраць тых, хто знаходзіцца ва ўладзе.

#humanrights #yourrights

#правычалавека #тваеправы #правачеловека #твоиправа

"Права человека-твои права" Информационно - просветительский проект

Режим Лукашенко создал в Беларуси ситуацию вакуума, позволившую «захватить» гражданское общество. Сотни инициатив и организаций некоммерческого сектора были ликвидированы, а активист_ки вынуждены были покинуть Беларусь.


При этом все равно каждый день мы получаем информацию о новых задержаниях и немыслимых сроках, о притеснениях и увольнениях. Решать проблему путем опережения уже не выход в беларуских реалиях. Так, предварительный договор с адвокатом для действующей власти будет служить аргументом твоей виновности, а не правом на защиту.


Еще до событий 2020 г. в Беларуси хватало работы для правозащитных организаций: законы были, но зачастую они не выполнялись или не работали вовсе. Сейчас же закон для режима не значит ничего.


Но мы не можем игнорировать ситуации, когда нарушаются наши права. Если вы чувствуете несправедливость, чувствуете безнаказанность преступников, вы хотите знать и иметь возможность помочь себе или близким, которые столкнулись с преступлением или нарушением, загляните на наш Ютюб-канал.


Мы решили подготовить специально для вас серию анимационных видеороликов по различным правовым и психологическим вопросам, которые могут помочь вам самостоятельно выстроить алгоритм действий в той или иной ситуации.


Мы рассмотрим не только наболевшие для большинства беларусов_ок темы задержаний и обысков, но и затронем такие темы как домашнее насилие, социальное опасное положение детей, защита трудовых прав и многое другое. А если нужна будет поддержка, то вы всегда можете обратиться в нашу юридическую службу и получить помощь.


Мы надеемся, что наша работа, содействие и солидарность поможет вернуть вам уверенность в себе и веру в то, что даже в это время циничной вседозволенности режима можно противостоять и сохранить человеческое достоинство, отстаивая свои законные права против тех, кто находится у власти.